21 Αυγούστου 2019

“Ενίσχυση των «πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης»

Η Δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο τη δημιουργία και παροχή ενός ευέλικτου […]
21 Μαΐου 2019

Επιχειρηματική Εκκίνηση, νέων και υπό σύσταση, Επιχειρήσεων της Δυτ. Ελλάδας

Ποιοι είναι δικαιούχοι; Ως «Δικαιούχος» χαρακτηρίζεται το νομικό πρόσωπο (Επιχείρηση) που υποβάλλει την πρόταση, εκπληρώνοντας τον ορισμό και προϋποθέσεις της Μικρής ή πολύ μικρής Επιχείρησης και […]
30 Απριλίου 2019

Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων μέσω Π.Α.Α. 2014-2020 (CLLD/LEADER)

Ποιοι είναι δικαιούχοι; Δικαιούχοι είναι πολύ μικρές έως μεγάλες υφιστάμενες επιχειρήσεις και υπό ίδρυση επιχειρήσεις οι οποίο δραστηριοποιούνται στις επιλέξιμες δραστηριότητες και έχουν ως έδρα τις […]
22 Απριλίου 2019

Ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας

Ποιοι είναι δικαιούχοι; Η δράση στοχεύει στη στήριξη της δημιουργικής διάστασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την αύξηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας ευκαιρίας, της προβολής των επιχειρήσεων της […]
22 Απριλίου 2019

Εξωστρέφεια-Διεθνοποίηση των ΜμΕ της Δυτικής Ελλάδας

Στόχοι Δράσης Κύριοι στόχοι της δράσης είναι: Η ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας νέων (με 2 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις) και υφιστάμενων ΜμΕ. Η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων της […]